Giorgos Kouzis

Info

Last name Kouzis
First name Giorgos
Nationality Cyprus
Date of birth 30 December 2004
Age 19